การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย